Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
ügyfél/páciens részére

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: 4 DIAMANT - DENT Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely:
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-007974
Adószám: 11778987-2-08
Honlap: diamantdent.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@diamantdent.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüaktv.)
 • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (Tbj. törvény)
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (Ebtv. vhr.)
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
 • 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól
 • 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 1. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 1. Adatkezelési tevékenység

kapcsolatfelvétel emailben

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele emailben

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • levelezési rendszer szolgáltató: NETJEL Bt. (székhely: 9023 Győr, Ifjúság körút 87. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 08-06-013192)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben

kapcsolatfelvétel honlapon („Kapcsolatfelvétel” és „Visszahívást kérek” menüpontok)

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, nyilatkozat 16. életév betöltéséről

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhely- és szerverszolgáltató: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot

ajánlatkérés honlapon

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ajánlatkérő

 

Személyes adatok köre

Név, nem, cím, telefonszám, fax szám, email cím, röntgenfelvétel, nyilatkozat 16. életév betöltéséről

Adatmegőrzési idő

Az ajánlatkérést követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhely- és szerverszolgáltató: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ajánlatkérő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek ajánlatot adni

ajánlatkérés személyesen

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ajánlatkérő

 

Személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, email cím, fax szám, TAJ szám, betegfelvételi lapon szereplő egészségügyi adatok

Adatmegőrzési idő

Az ajánlatkérést követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • betegnyilvántartó szoftver: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ajánlatkérő

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek ajánlatot adni

betegfelvétel

Adatkezelés célja

Betegfelvétellel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettség

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése:

 • Eüaktv. 4. § (1) bekezdés
 • Eütv. 136. § (1) bekezdése

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés

Az Érintettek kategóriái

Páciens

 

Személyes adatok köre

Eütv. 136. § (1) és (2) bekezdései

Név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, fogászati egészségügyi állapota

Adatmegőrzési idő

Eüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • betegnyilvántartó szoftver: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tenni

betegellátás

Adatkezelés célja

Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó betegellátás (fogászati vizsgálat)

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése:

 • Eüaktv. 4. § (1) bekezdés
 • Eütv. 136. § (1) bekezdése

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés

Az Érintettek kategóriái

Páciens

 

Személyes adatok köre

Eütv. 136. § (1) és (2) bekezdései

Név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, fogászati egészségügyi állapota

Adatmegőrzési idő

Eüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • betegnyilvántartó szoftver: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egészségügyi szolgáltatást biztosítani

implantátum behelyezése

Adatkezelés célja

Fogászati implantátum behelyezése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Eütv. 101/C. § (1) bekezdés

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés

Az Érintettek kategóriái

Páciens

 

Személyes adatok köre

Páciens DENTADMIN rendszerben tárolt törzsszáma, születési dátuma, implantátum LOT (sorozatszáma) száma, ügyfél neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, elérhetőségek

Adatmegőrzési idő

Eüaktv. 22/B. § (7) bekezdése alapján 50 év az utolsó implantátumának behelyezésétől számítva

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • fogtechnika: ER Technik Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa utca 14., cégjegyzékszám: 08-06-013922)
 • betegnyilvántartó szoftver: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tenni

jogszabály alapján kiállított orvosi vény alapján történő elszámolás

Adatkezelés célja

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése jogszabály alapján

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Az Érintettek kategóriái

Vény jogosultja

 

Személyes adatok köre

Vényen szereplő adatok, így konkrétan: név, cím, születési dátum, TAJ szám, betegség BNO kódja, közgyógyellátási igazolvány szám és érvényessége, termék megnevezése és mennyisége

Adatmegőrzési idő

Eüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralapú vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet szerint nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe.

Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

 

Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vény jogosultja

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni

EESZT rendszerbe történő rögzítés

Adatkezelés célja

A Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér  (EESZT) rendszerbe történő rögzítés az Eüaktv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott célokból

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Az Érintettek kategóriái

Páciens

 

Személyes adatok köre

Egészségügyi és személyazonosító adatok

 

Adatmegőrzési idő

Eüaktv. 35/J. § (2) bekezdése alapján az Érintett halála után 5 évig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe.

Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Medadmin Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-009409)

 

Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) felé.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni

szállásfoglalás igénybevétele

Adatkezelés célja

Szállás biztosítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, email cím, útlevél száma/személyi igazolvány száma

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • szállodaszoftver: HostWare Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., cégjegyzékszám: 01-09-263594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek szállást biztosítani

taxiszolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés célja

Taxiszolgáltatás  biztosítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, kiindulási- és célállomás

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • taxirendelés szoftver: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek taxiszolgáltatást biztosítani

számlázás (szolgáltatás, szállás, taxi)

Adatkezelés célja

Számla kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • könyvelés: Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-563903)

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

szolgáltatás ellenértékének kifizetése

Adatkezelés célja

Szolgáltatás ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

 

Személyes adatok köre

Név, cégnév (céges ügyfél esetén), bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást

Páciens fogsoráról fotó-, videófelvétel készítése és felhasználása

Adatkezelés célja

Páciens fogsoráról fotó-, videófelvétel készítése és felhasználása promóciós célból

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Páciens

 

Személyes adatok köre

Páciens fogsoráról készült kezelés előtti és utáni fotók

Adatmegőrzési idő

Hozzájáruás visszavonásáig

 

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia)

 

Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a közösségi média felületek (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Youtube) szolgáltatói, mint önálló Adatkezelők felé.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a kezeléséről fotót, videót megjeleníteni

hírlevél küldése

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

Az Érintettek kategóriái

Hírlevélre feliratkozó

Személyes adatok köre

Név, email cím

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia)
 • hírlevélküldő szoftver: MEDIACENTER HUNGARY Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5., cégjegyzékszám: 03-09-114492)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

véleményadás („Vendégkönyv” menüpont)

Adatkezelés célja

A szolgáltatás értékelése véleményadás által

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

Személyes adatok köre

Név, email cím, nyilatkozat 16. életév betöltéséről, vélemény tartalma

Adatmegőrzési idő

Hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: ErdSoft doo. (székhely: Somborski put 33a, Vojvodina, 24000 Szabadka, Szerbia)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni

elektronikus megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés (váróterem, folyosó, előtér)

Adatkezelés célja

Vagyonvédelem

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái

Páciens, vendég

 

Személyes adatok köre

A páciens, vendég képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok

Adatmegőrzési idő

Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15. nap elteltével törlésre kerül

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • kamerarendszer karbantartás: M.N.K. Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós utca 17., cégjegyzékszám: 08-06-006301)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens, vendég

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kamerás megfigyelést alkalmazni

elektronikus megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés (kezelőhelyiség)

Adatkezelés célja

Minőségbiztosítás

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Páciens, kísérő

 

Személyes adatok köre

A páciens, kísérő képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok

Adatmegőrzési idő

Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15. nap elteltével törlésre kerül

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

 • kamerarendszer karbantartás: M.N.K. Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós utca 17., cégjegyzékszám: 08-06-006301)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a páciens, kísérő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kamerás megfigyelést alkalmazni

szerződéses kapcsolattartás

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái

Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

Személyes adatok köre

Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel

panaszkezelés

Adatkezelés célja

Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az Érintettek kategóriái

Panaszos

Személyes adatok köre

Név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

Adatmegőrzési idő

Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a panaszos

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelő nem tudja kivizsgálni

 

 1. Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 1. Közösségi média

Az Adatkezelő céges profillal elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

Közösségi oldal:

Adatkezelő neve:

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

help.instagram.com/519522 … 25107875/?helpref=hc_fnav

Twitter

Twitter, Inc. (székhely: 1355 Market Street, Suite 900

San Francisco 94103, Kalifornia)

https://twitter.com/en/privacy

 

TikTok

TikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország)

tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu

Pinterest

Pinterest Europe Ltd. (székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország)

policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Google+ Youtube

Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

policies.google.com/techn … ies/product-privacy?hl=hu

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

Keresse szakavatott csapatunkat az alábbi telefonszámokon!
Ingyenes telefonszámunk (A, D, CH, NL, GB, IRL, F, I, B országokból hívva) 0080044556677

Magyarországról illetve egyéb országból: +3696579067
Visszahívást kérek

Visszahívást kérek


A Diamant-Dent számokban

1
Éves tapasztalat
1
Behelyezett implantátum
1
Egészségpénztári beteg
1
Alkalmazottak
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..