Ortodoncia

riešenie pre každú vekovú kategóriu v prípade porúch zúb alebo pade porúch týkajúcich sa chrupu alebo čelusťa 

zoltan_slDr. Zoltán Altay - ortodont je novým členom nášho tímu stomatológov. Svoju prácu vykonáva na veľmi vysokej profesijnej úrovni, či sa jedná o deti alebo dospelých. Našim pacientom poskytneme kompletné informácie o anomáliách chrupu a o riešení, ktoré je pre pacienta najvhodnejšie.

pred po

zahnregulierung_sl_01

zahnregulierung_sl_02

zahnregulierung_sl_03

zahnregulierung_sl_04

zahnregulierung_sl_05

zahnregulierung_sl_06

zahnregulierung_sl_07

zahnregulierung_sl_08

zahnregulierung_sl_09

zahnregulierung_sl_10

zahnregulierung_sl_11

zahnregulierung_sl_12

zahnregulierung_sl_13

zahnregulierung_sl_14

zahnregulierung_sl_15

zahnregulierung_sl_16

zahnregulierung_sl_17

zahnregulierung_sl_18

zahnregulierung_sl_19

zahnregulierung_sl_20

zahnregulierung_sl_21

zahnregulierung_sl_22

Anomálie polohy zubov

zahn_reg_sl_01

medzery medzi zubami

zahn_reg_sl_02

otvorený zhryz

zahn_reg_sl_03

skrížený zhryz

zahn_reg_sl_04

posunutá stredová os

zahn_reg_sl_05

predhryz alebo zväčšený prehryz - predné horné zuby sú posunuté výrazne dopredu oproti dolným zubom

zahn_reg_sl_06

stesnané zuby

zahn_reg_sl_07

obrátený zhryz – zuby v hornej čeľusti sú pri hryzení za dolnými zubami

zahn_reg_sl_08

obrátený zhryz – horné predné zuby sú pri zhryzení za dolnými zubami

zahn_reg_sl_09

hlboký zhryz

orthodontics_sl

Linguálna ortodoncia

Linguálna technika je najznámejší a najúčinnejší spôsob ortodoncie použitím neviditeľného zubného strojčeka. Ortodontický aparát je prilepený z vnútornej strany zubov, preto nie je pri úsmeve a hovorení viditeľný. Princíp ošetrenia je podobný, ako v prípade vonkajších ortodontických aparátov. Na zuby nalepíme ortodontické zámky (brackety), ktoré spája oblúk z drôtu. Vnútorná strana zubov má (na rozdiel od vonkajšej strany) v prípade každého človeka iný tvar, preto je potrebné ortodontické zámky vyhotoviť na každý zub zvlášť. To isté platí aj pre vyhotovenie oblúka z drôtu tvoriaceho ortodontický aparát. Odporúčame preto individuálnu konzultáciu, v rámci ktorej Vám náš zubný lekár – ortodont pripraví na základe röntgenových snímok a odtlačkov presný plán.

Možnosť stiahnutia informácií v anglickom jazyku vo formáte PDF.

Diamant Dent Linguál fogszabályozás

Diamant Dent Linguál fogszabályozás

Najčastejšie otázky

Čo je vlastne ortodoncia?

Ortodoncia je pomerne mladá vedná oblasť medicíny. O ortodoncii môžeme v modernom slova zmysle hovoriť len niečo viac ako 100 rokov. Zaoberá sa chybným postavením zubov a ich rovnaním, plánovaným usmerňovaním prerezávania sa zubov a korekciou nesprávneho postavenia hornej a dolnej čeľuste, respektíve anomálií ich postavenia oproti sebe.

Okrem estetického vzhľadu rieši tým aj také funkčné problémy, ktoré vznikajú kvôli chybnému zhryzu či postaveniu zubov (stesnanie zubov, chýbanie zárodkov zubov, otvorený zhryz, hlboký zhryz alebo znížený výkon pri hryzení a žuvaní následkom deformácie zubov a cmúľania prsta). V detstve a v čase dospievania, čiže vo veku, keď dieťa ešte rastie, možno účinne vplývať na rast tvárových kostí a vytvoriť tak možnosť pre docielenie optimálneho kontaktu zubov (čeľustná ortopédia). Ortodoncia sa teda snaží o dosiahnutie harmonického vzhľadu tváre.

zahnregulierung

V dospelosti sú možnosti obmedzenejšie ako v detskom veku, keď má ortodoncia k dispozícii ešte celý rad prostriedkov, lebo rast ako dôležitý faktor z hľadiska zmeny postavenia a tvaru čeľuste sa v tomto veku už nedá využiť, avšak dodržaním určitých pravidiel možno anomálie predsa liečiť. Dnes už neplatí názor, že v dospelosti musíme zniesť aj nepekný úsmev, lebo zuby už nemožno korigovať.

 

to funguje?

Zuby sú v kosti stabilne fixované pomocou tzv. ozubice, ktorá zabezpečuje pevné, ale pružné spojenie zuba s kosťou v zubnom lôžku.

V spojovacom tkanive, ozubici, sa nachádzajú cievy a nervy. Zub je v kosti upevnený šikmými vláknami smerujúcim od koreňa ku kosti.

Tieto malé vlákna prenášajú na kosť tlakové a ťahové sily pôsobiace na zub. V dôsledku pôsobenia ťahovej sily dochádza v kosti k mikroskopickej tvorbe kostnej hmoty, v dôsledku pôsobenia tlakovej sily zasa k jej úbytku. Tým sa zub v kosti veľmi pomaly pohne v smere pôsobiacej sily. Takto možno veľmi zjednodušene vysvetliť posun zubov v kosti, ku ktorému dochádza následkom silového pôsobenia.

zahnregulierung

Podobný spôsobom môžeme vplývať aj na rast hornej a dolnej čeľuste. Vyžaduje si oveľa lepšie vybavenie a vyššiu odbornosť aj vzhľadom na to, že štruktúra ľudskej lebky je veľmi zložitá, a preto je aj ovplyvnenie miery a smeru rastu veľmi ťažká úloha. Silu, potrebnú pre posun zubov, prenášame na zuby pomocou snímateľných a pevných strojčekov na zuby.

Kedy treba začať ortodontickú liečbu a na čo treba dbať?

Z hľadiska tvorby a liečby chrupu rozlišujeme tri typy chrupu: mliečny chrup, zmiešaný chrup a trvalý chrup.​

zahnregulierungPrerezávanie mliečnych zubov začína od 6. mesiaca a trvá do 24-30. mesiaca veku dieťaťa. Potom sa približne 3-3,5 roka „nič nedeje“. Okolo 6. roku života sa prerezávajú šestky, čiže prvé stoličky, ktoré sú už trvalé zuby. Vo veku 7 rokov nastáva obdobie zmiešaného chrupu, ktoré začína výmenou predných zubov, rezákov. Prerezávanie šestiek, následne výmena rezákov, očných zubov a stoličiek je vlastne skutočným obdobím zmiešaného chrupu, ktoré je z hľadiska ortodoncie najdôležitejšie, lebo vtedy možno väčšinu anomálií najdokonalejšie liečiť. Určité zmeny zubov možno liečiť aj neskôr, ale už s kompromismi. Fakt je, že najdokonalejší a najkrajší výsledok dokážeme pri mnohých odchýlkach dosiahnuť len vtedy, ak liečbu začneme v tomto období (zmiešaný chrup). Obdobie zmiešaného chrupu končí vtedy, keď sa prereže trvalý zub, kvôli ktorému vypadne aj posledný mliečny zúbok. Je to približne vo veku 10 rokov. Tu môžu byť, samozrejme, veľké rozdiely, lebo nie sme rovnakí.

zahnregulierungV štádiu mliečnych zubov treba len veľmi zriedka zasahovať. Musíme dbať predovšetkým na nadmerne veľkú dolnú čeľusť a v súvislosti s tým na obrátený zhryz rezákov (dolné rezáky prekrývajú horné rezáky). Dôležité je zbadať aj tzv. otvorený zhryz. Ide o anomáliu, pri ktorej vidno, obvykle vo frontálnej/prednej časti chrupu, medzeru medzi hornými a dolnými zubami aj vtedy, keď sú sánky zavreté. Treba spomenúť aj nápadne malú dolnú čeľusť, ale v tomto veku sa čeľustno-ortopedická liečba zameraná na úpravu prevádza len veľmi zriedka a len v závažných prípadoch.

zahnregulierung

V tomto veku možno úspešne odstraňovať aj zlozvyky (cmúľanie prsta, nesprávne prehĺtanie). V tomto štádiu prebieha aj liečba vrodených chýb ako rázštep pery – podnebia známy ako zajačia pera. Pri tejto vrodenej chybe začína komplexná chirurgicko-ortodontická liečba už 3 mesiace po narodení a trvá do 18. – 20. roku života jedinca. Do lekárskeho tímu sa v takomto prípade zapoja aj špecialisti ušného, krčného a nosného lekárstva, pediatri, chirurgovia, foniatri, logopédi, detskí stomatológovia, protetickí zubní lekári a psychológovia.

zahnregulierungZ hľadiska ortodoncie sa odporúča prvú konzultáciu dohodnúť na začiatok obdobia zmiešaného chrupu (vek 6 – 7 rokov). Špecialista tu zistí, či je nejaká odchýlka od normálneho stavu. Okrem doteraz spomenutých odchýlok možno úspešne liečiť aj stesnanie zubov, chýbajúce zuby, zúženie zubných oblúkov, medzery medzi prednými zubami (rezákmi), hlboký zhryz a choroby spôsobené funkčnými zmenami svalov (výrazná protrúzia horných rezákov v dôsledku dýchania ústami kvôli upchatému nosu, zúženie horného zubného oblúka, skrížený zhryz, hlboký zhryz, dolná čeľusť zaostáva v raste).

Aj v trvalom chrupe možno mnohé odchýlky liečiť, ale naše možnosti sú obmedzené, lebo smer a prípadne rýchlosť rastu nám v tom už nenapomáhajú. Ako príklad uvádzame prípad, ktorý sa veľmi často vyskytuje. Zoberme si 15-ročného pacienta, chlapca, ktorý má na prvý pohľad pekné a pravidelné zubné oblúky, ale pri zhryze sa ukáže, že dolné zuboradie sa nachádza oproti hornému oveľa viac vzadu. Horné predné zuby preto väčšmi prekrývajú dolné, než normálne a dolné rezáky natoľko narástli, že sa pri zhryze dotýkajú horného ďasna, podnebia – slovom, má hlboký zhryz.

K určeniu príčiny problému a vyhotoveniu konkrétneho plánu na jeho odstránenie je potrebné dôkladné vyšetrenie. V našom prípade treba k vyriešeniu anomálie vzájomnej polohy horného a dolného zuboradia posunúť v hornom zuboradí 6 zubov (4 rezáky a 2 očné zuby) dozadu približne o hrúbku jednej korunky.

K tomu však musíme vytvoriť miesto, čo môžeme v tomto veku dosiahnuť len tak, že odstránime dva predné črenové zuby. Na posun zubov tu môžeme použiť len pevný strojček na zuby.

Tento prípad by sa bol dal o 5 rokov skôr vyriešiť bez trhania zubov, pomocou snímateľného strojčeka.

Liečime aj také anomálie v trvalom chrupe, ktoré boli liečené už skôr, ale kvôli ich závažnosti a iným faktorom sa úlohy súvisiace s liečbou preniesli aj na obdobie trvalého chrupu.

zahnregulierungNa záver len toľko, že anomálie rastu zubov, ktoré sa už nedajú liečiť ortodonticky a vyžadujú si chirurgickú korekciu (napr. buldočí zhryz s nadmerne veľkou dolnou čeľusťou), možno odstrániť len v dospelosti, ale najskôr vo veku 18 rokov.

Snímateľné a pevné strojčeky na zuby.

zahnregulierung_20Existuje veľmi veľa typov snímateľných zubných strojčekov, v podstate musíme spomenúť platničky a bloky. Platničky sa upevňujú na jedno zuboradie, bloky na obidve. Fixácia sa najčastejšie prevádza pomocou malých drôtených svoriek držiacich na zube, ale existuje aj taký zubný aparát, kde fixáciu zabezpečujú mäkké tkanivá (pery, tvárový sval). Ak máme stabilne fixovaný strojček, ktorý sa vyrába z plastu v rôznych farbách, môžeme do neho zabudovať pre splnenie rôznych úloh skrutky alebo malé pružinky. Pomocou skrutiek umiestnených na oboch stranách zuboradia možno príslušnú polovicu buď vzďaľovať alebo približovať. Vyhotoveniu zubného strojčeka predchádza dôkladná príprava z hľadiska jeho vyhotovenia, ktorá si vyžaduje veľkú zručnosť, ak berieme na zreteľ to, že ortodont musí „v hlave“ vidieť priebeh celej liečby od začiatku až do konca. Nemôže sa stáť, že by sa liečba plánovala vždy krok za krokom a cieľ liečby by sa prispôsoboval novovzniknutej situácii. Pomocou blokov alebo tzv. bimaxilárneho zubného aparátu (aparát fixovaný a pôsobiaci na oboch zuboradiach) možno prevádzať aj ďalšiu dôležitú vec: čeľustno-ortopedickú liečbu.

zahnregulierungTo znamená, že pomocou takéhoto strojčeka dokážeme zuby nielen upravovať či vplývať na ich prerezávanie, ale môžeme ovplyvniť aj rast čeľuste. Tieto úpravy sa však dajú realizovať len v štádiu zmiešaného chrupu.zahnregulierungExistujú aj rôzne typy pevných zubných strojčekov. Teraz spomenieme len jeden, najčastejšie používaný: tzv. zubný aparát multiband. Je to nesnímateľný strojček, ktorý funguje tak, že sa na jednotlivé zuby – obvykle na 24 zubov – nalepia malé ortodontické zámky. Tieto môžu byť z kovu, plastu alebo porcelánu. Lepidlo po úspešnom liečení, samozrejme, odstránime zo zubov bez poškodenia zubnej skloviny. Do týchto malých zámkov upevníme tenký pružný drôtik a pomocou neho ich spojíme. Pružná sila drôtika posunie zuby na správne miesto. Používame rôzne druhy drôtikov, z rôznych zliatin, rôzne pružné, odlišného priemeru, rezu a vždy volíme ten, ktorý je najvhodnejší na realizáciu úlohy. Do drôtených oblúkov, ktoré takto vzniknú, môžeme vkladať malé pružinky a použiť ich na posunutie daného zuba. Okrem toho, zámky na dvoch zuboch môžeme spojiť aj pomocou iných prvkov ako napr. gumové krúžky; zuby môžeme po ich nasadení priťahovať k sebe. Podobne, ako sme sa o tom zmieňovali aj pri snímateľných aparátoch, tieto prvky treba starostlivo navrhnúť, lebo v ortodoncii platí zlaté pravidlo, že zub sa nikdy nedá posunúť tak, aby sa kvôli protismernej sile, vzniknutej ako vedľajší účinok sily, druhý zub neposunul. Musíme sa preto vyhnúť tomu a veľmi starostlivo a prezieravo naplánovať celý priebeh liečby.

Aparáty multiband používajú americkí ortodonti aj v štádiu zmiešaného chrupu (vo veku 8 rokov), ale my začíname s liečbou obvykle až po prerezaní všetkých trvalých zubov (s výnimkou osmičiek).

Čo liečime v detskom veku?

zahnregulierungV štádiu mliečnych zubov treba len veľmi zriedka zasahovať. Musíme dbať predovšetkým na nadmerne veľkú dolnú čeľusť a v súvislosti s tým na obrátený zhryz rezákov (dolné rezáky prekrývajú horné rezáky). Dôležité je zbadať aj tzv. otvorený zhryz. Ide o anomáliu, pri ktorej vidno, obvykle vo frontálnej/prednej časti chrupu, medzeru medzi hornými a dolnými zubami aj vtedy, keď sú sánky zavreté. Treba spomenúť aj nápadne malú dolnú čeľusť, ale v tomto veku sa čeľustno-ortopedická liečba zameraná na úpravu prevádza len veľmi zriedka a vo vážnych prípadoch. V tomto veku možno úspešne odstraňovať aj zlozvyky (cmúľanie prsta, nesprávne prehĺtanie). V tomto štádiu prebieha aj liečba vrodených chýb ako rázštep pery – podnebia známy ako zajačia pera. Pri tejto vrodenej chybe začína komplexná chirurgicko-ortodontická liečba už 3 mesiace po narodení a trvá do 18. – 20. roku života jedinca. Do lekárskeho tímu sa v takomto prípade zapoja aj špecialisti ušného, krčného a nosného lekárstva, pediatri, chirurgovia, foniatri, logopédi, detskí stomatológovia, protetickí zubní lekári a psychológovia.

zahnregulierung

Z hľadiska ortodoncie sa odporúča prvú konzultáciu dohodnúť na začiatok obdobia zmiešaného chrupu (vek 6 – 7 rokov). Špecialista tu zistí, či je nejaká odchýlka od normálneho stavu. Okrem doteraz spomenutých odchýlok možno úspešne liečiť aj stesnanie zubov, chýbajúce zuby, zúženie zubných oblúkov, medzery medzi prednými zubami (rezákmi), hlboký zhryz a choroby spôsobené funkčnými zmenami svalov (výrazná protrúzia horných rezákov v dôsledku dýchania ústami kvôli upchatému nosu, zúženie horného zubného oblúka, skrížený zhryz, hlboký zhryz, spodná čeľusť zaostáva v raste). Len obdobie zmiešaného chrupu je vhodné na čeľustno-ortopedickú liečbu.

zahnregulierungAj v trvalom chrupe možno mnohé odchýlky liečiť, ale naše možnosti sú obmedzené, lebo smer a prípadne rýchlosť rastu nám v tom už nenapomáhajú. Ako príklad uvádzame prípad, ktorý sa veľmi často vyskytuje. Zoberme si 15-ročného pacienta, chlapca, ktorý má na prvý pohľad pekné a pravidelné zubné oblúky, ale pri zhryze sa ukáže, že dolné zuboradie sa nachádza oproti hornému oveľa viac vzadu. Horné predné zuby preto väčšmi prekrývajú dolné, než normálne a dolné rezáky natoľko narástli, že sa pri zhryze dotýkajú horného ďasna, podnebia – slovom, má hlboký zhryz.

K určeniu príčiny problému a vyhotoveniu konkrétneho plánu na jeho odstránenie je potrebné dôkladné vyšetrenie. V našom prípade treba k vyriešeniu anomálie vzájomnej polohy horného a dolného zuboradia posunúť v hornom zuboradí 6 zubov (4 rezáky a 2 očné zuby) dozadu približne o hrúbku jednej korunky.

K tomu však musíme vytvoriť miesto, čo môžeme v tomto veku dosiahnuť len tak, že odstránime dva predné črenové zuby. Na posun zubov tu môžeme použiť len pevný strojček na zuby.

Tento prípad by sa bol dal o 5 rokov skôr vyriešiť bez trhania zubov, pomocou snímateľného strojčeka.

Liečime aj také anomálie v trvalom chrupe, ktoré boli liečené už skôr, ale kvôli ich závažnosti a iným faktorom sa úlohy súvisiace s liečbou preniesli aj na obdobie trvalého chrupu.

Čeľustná ortopédia.

zahnregulierungV detskom veku a v období dospievania, keď dieťa ešte rastie, môžeme v závažnej miere ovplyvniť rast tvárových kostí a tak umožniť docielenie optimálneho kontaktu zubov (čeľustná ortopédia). Len obdobie zmiešaného chrupu je vhodné na čeľustno-ortopedickú liečbu.


zahnregulierungAj v trvalom chrupe možno mnohé odchýlky liečiť, ale naše možnosti sú obmedzené, lebo smer a prípadne rýchlosť rastu nám v tom už nenapomáhajú. Ako príklad uvádzame prípad, ktorý sa veľmi často vyskytuje. Zoberme si 15-ročného pacienta, chlapca, ktorý má na prvý pohľad pekné a pravidelné zubné oblúky, ale pri zhryze sa ukáže, že dolné zuboradie sa nachádza oproti hornému oveľa viac vzadu. Horné predné zuby preto väčšmi prekrývajú dolné, než normálne a dolné rezáky natoľko narástli, že sa pri zhryze dotýkajú horného ďasna, podnebia – slovom, má hlboký zhryz.

K určeniu príčiny problému a vyhotoveniu konkrétneho plánu na jeho odstránenie je potrebné dôkladné vyšetrenie. V našom prípade treba k vyriešeniu anomálie vzájomnej polohy horného a dolného zuboradia posunúť v hornom zuboradí 6 zubov (4 rezáky a 2 očné zuby) dozadu približne o hrúbku jednej korunky.

K tomu však musíme vytvoriť miesto, čo môžeme v tomto veku dosiahnuť len tak, že odstránime dva predné črenové zuby. Na posun zubov tu môžeme použiť len pevný strojček na zuby.

Tento prípad by sa bol dal o 5 rokov skôr vyriešiť bez trhania zubov, pomocou snímateľného strojčeka.

Čo sa dá liečiť v dospelom veku?

V dospelom veku sa dajú liečiť všetky anomálie, ktoré neboli skôr liečené alebo skôr prevedené ortodontické liečenia samé o sebe nestačili (napr. na úpravu asymetrie čeľuste je okrem ortodontickej liečby potrebný aj chirurgický zákrok).

Jedno však treba vedieť: ortopedická liečba už nie je možná, preto sa vážnejšie rozdiely vo veľkosti čeľuste alebo nesúmernosti vzájomného vzťahu oboch čeľustí dajú upraviť buď len chirurgicky, alebo odstránením zuba.

Najdôležitejšie anomálie, ktoré liečime v dospelom veku: stesnanie zubov, skrížené zhryzy, rozdiely v postavení zubov, napr. retencia očných zubov alebo ektopické očné zuby (horný očný zub sa nevie prerezať, ostáva v kosti alebo sa prereže, ale pre nedostatok miesta sa objaví vysoko hore v ústnej predsieni), hlboký zhryz a otvorený zhryz nie ortopedického pôvodu. Neliečené prípady sa do dospelosti zhoršia: zuby zmenia miesto, uvoľnia sa alebo následne dôjde k ich strate. Môžu sa objaviť bolesti čeľustných kĺbov a iné nepríjemné príznaky, nehovoriac o tom, že zuby v nepravidelnom postavení sú oveľa náchylnejšie k tvorbe kazu (stesnané zuby sa dajú ťažšie čistiť) a chronickému zápalu ďasien.

A to už snáď nemusíme ani spomenúť, že s nepravidelným chrupom je aj účinok žuvania oveľa horší, nehovoriac o neestetickom vzhľade.

zahnregulierung

Aj v dospelom veku sa ponúka možnosť nápravy takýchto neliečených stavov. Táto liečba si vyžaduje, samozrejme, iné prostriedky, ako liečba v pubertálnom veku.

Liečba sa môže realizovať aj pomocou snímateľných alebo pevných zubných aparátov. Masívnejšie a väčšie posuny zubov dokážeme vyriešiť len pomocou trvalých strojčekov na zuby.

Chirurgické a ortodontické riešenia.

V dospelosti, ale najskôr vo veku 18 rokov liečime tie anomálie chrupu, ktoré už nemožno liečiť len ortodontickou cestou, potrebná je aj chirurgická korekcia (napr. buldočí zhryz s nadmerne veľkou dolnou čeľusťou). Po úvodnej ortodontickej liečbe nasleduje v takomto prípade chirurgická korekcia nadmerne veľkej/-kých čeľuste/-tí a napravenie jej/ich správnej polohy. Po chirurgickom zákroku je potrebná ďalšia ortodontická liečba, ktorá koriguje existujúce menšie odchýlky polohy zubov a umožní dosiahnutie stabilného konečného stavu. Tieto typy anomálií patria do osobitnej oblasti ortodoncie a vyžadujú si mimoriadnu zodpovednosť, odbornosť, veľa skúsenosti a precíznu spoluprácu príbuzných profesií (čeľustná a tvárová chirurgia, ortodoncia, stomatológia).

Všeobecné mylné predstavy.

Je všeobecnou mylnou predstavou, že dieťa „vyrastie“ stesnanie. Rodič si myslí, že drobná tvárička bude ešte rásť a bude dosť miesta pre zuby, lepšie sa vedľa seba zmestia.

zahnregulierungSituácia je taká, že sa po 6. roku veku priestor medzi prvou stoličkou (šestka) a prvým hryzákom (jednotka) nezväčší, ale zmenší. Je to len jeden vyzdvihnutý, ale veľmi dôležitý moment z mimoriadne komplikovaného priestorového a časového mechanizmu výmeny zubov. Pre 4 zuby (dvojka, trojka, štvorka, päťka), ktoré narastú medzi šestku a jednotku o niečo neskôr, nevznikne viac priestoru po 6. roku života ani napriek tomu, že intenzívnejší rast dieťaťa nasleduje až po tomto veku.

Cmúľanie prsta. Ak si dieťa vo veku 4 rokov, alebo aj neskôr, cmúľa prst, môžeme si byť istí, že bude musieť nosiť strojček na zuby. Nie je pravda, že dieťa „vyrastie“ deformity a zmeny spôsobené cmúľaním prsta. Pri menších zmenách a správnom smere rastu čeľuste sa síce veľmi zriedka stáva, že sa stav zlepší alebo celkom upraví, ale musíme zdôrazniť, že takéto prípady sú mimoriadne zriedkavé.

Mylnou predstavou je aj to, že po ukončení ortodontickej liečby už netreba nič robiť, dosiahnutý výsledok bude stabilný a nezmení sa.Ortodontická liečba pozostáva totiž z aktívnej fázy, keď prebieha posúvanie zubov (korigujeme anomálie), a z tzv. retenčnej fázy, keď zuby (dosiahnutý výsledok) fixujeme, dlahujeme, čo zabráni, aby sa posunuli do pôvodného stavu. Táto trvá najmenej toľko, ako aktívna fáza. Niesme sa zanedbať, v opačnom prípade by bola doposiaľ prevedená práca zbytočná.

Mylnou predstavou je tvrdenie, že ortodontická liečba nie je v dospelom veku možná.

Ako dlho treba nosiť strojček na zuby?

zahnregulierungJe to úplne individuálne, ale možno sformulovať všeobecné princípy. Bimaxilárny zubný aparát používaný v období dospievania s čeľustno-ortopedickým účinkom treba nosiť denne 14 hodín po dobu 9–12 mesiacov. Aj tu treba zdôrazniť pravidelné a starostlivé nosenie zubného aparátu. 10 hodín nosenia denne nestačí. My, ortodonti, hovoríme, že ak dieťa nevie z nejakého dôvodu (učí sa hrať na dychovom nástroji, pravidelne športuje) nosiť zubný strojček denne 14 hodín (v noci a po vyučovaní), potom ani netreba začať s liečbou, spôsobili by sme totiž viac škody ako osohu a nedosiahli by sme žiadny účinok. Príčinu treba hľadať v špeciálnej odpovedi kostí na silu vyvinutú pri úprave nesprávneho postavenia zubov a čeľustí: k zmene dôjde len pri dlhodobom silovom pôsobení. Existujú také anomálie, ktoré dokážeme liečiť pomocou snímateľných bimaxilárnych zubných aparátov, ktoré treba nosiť po dobu niekoľkých rokov.

Mnohé liečenia pozostávajú z viacerých fáz (snímateľný/-né strojček/-y na zuby, neskôr pevné). Niektoré snímateľné platničky sa môžu nosiť 3-6 mesiacov alebo aj dlhšie, závisle od úlohy, ktorú treba vyriešiť, ale v tomto prípade sú to len dielčie úlohy, po ktorých nasleduje ďalší aparát alebo pevný (multiband) zubný strojček.

Doba nosenia zubných aparátov multiband je tiež odlišná, závisí od toho, akú úlohu majú plniť. Menej vážne stesnania možno napraviť za 8-9 mesiacov. Liečba hlbokého alebo otvoreného zhryzu môže trvať aj 18 mesiacov, najmä ak sa musia kvôli odstráneniu zuba urobiť väčšie posuny zubov. Pri závažnejších anomáliách môže liečba trvať ešte dlhšie.

Retencia, kontrola.

Po ukončení ortodontickej liečby nasleduje tzv. retenčná fáza. Je to vlastne tiež ortodontická liečba, aj keď menej atraktívna, spĺňa však veľmi dôležitú úlohu, pretože chráni dosiahnutý výsledok. Ortodontická liečba pozostáva totiž z aktívnej fázy, keď prebieha posúvanie zubov (korigujeme anomálie), a z tzv. retenčnej fázy, keď zuby (dosiahnutý výsledok) fixujeme, dlahujeme, čo zabráni, aby sa posunuli do pôvodného stavu. Táto trvá najmenej toľko, ako aktívna fáza. Niesme sa zanedbať, v opačnom prípade bola doposiaľ prevedená práca zbytočná. Príčiny regresie treba hľadať v ozubici a malých vláknach v ďasne. Tieto sa pri posune zubu napnú. V prípade kosti je prestavba rýchla, u vlákien však prebieha oveľa pomalšia. Tieto malé vlákna dokážu potom stiahnuť zuby späť do ich nesprávnej polohy. K tomu, aby sme im v tom zabránili, musíme dosiahnutý výsledok stabilizovať, čiže dlahovať zuby. Najčastejšie sa to robí pomocou svoriek a snímateľných platničiek upevnených na zuboch.

Denná doba nosenia sa môže postupne po mesiacoch skracovať. Aj po retenčnej fáze sú potrebné ročné kontroly, aby sme mohli skontrolovať stabilitu výsledku liečby.

Zlozvyky, predispozičné faktory.

Vznik anomálií chrupu je veľmi zložitý a rôznorodý. Rozlišujeme dedičné a získané anomálie. Dedičnými sú napríklad veľkosť čeľustí a zubov, rázštepy pery, poloha jednotlivých zárodkov zubov, anomálie polohy, hlboký zhryz, chýbanie zárodkov zubov a nadpočetné zuby. Medzi získané anomálie môžeme zaradiť dýchanie ústami spôsobené prekážkou brániacou v dýchaní nosom (so všetkým škodlivými účinkami, ktoré vedú k deformácii čeľuste a sú príčinou nesprávnej polohy zubov). Pri takomto podozrení treba rozhodne vyhľadať ortodonta a/alebo špecialistu ušného, krčného a nosného lekárstva! Aj cmúľanie prsta u detí starších ako 4 roky je škodlivé. Určité zlozvyky ako napr. hryzenie ceruzky alebo cmúľanie jazyka/pery majú podobný účinok. Veľmi dôležité je predísť tiež nesprávnemu, zhrbenému držaniu tela, na polohu tela treba dbať aj pri ležaní v posteli (nepoužívať príliš veľký vankúš) a treba rozpoznať zlé držania tela kvôli plochým nohám. Funkciu svalov zodpovedných za držanie tela reguluje totiž nervová sústava prostredníctvom reflexného mechanizmu. Ak sa z nejakej príčiny naprogramuje do tohto systému zlé držanie tela, bude to mať kvôli napätosti svalov určujúcich polohu čeľustí vplyv aj na ich rast. Veľký význam má, žiaľ, aj predčasné odstránenie zuba. Odstránenie mliečneho zubu sa považuje za predčasné vtedy, ak k nemu dôjde skôr ako jeden rok pred predpokladaným prerezaním daného trvalého zuba. Väčšinou je to kvôli zubnému kazu, kedy sa už zub nedá zachrániť. Spravidla to potom vedie k stesnaniu zubov, v závažnejších prípadoch k impakcii (zub sa nevie prerezať, lebo kvôli nedostatku miesta narazí do koreňa iného zuba) a hlbokému zhryzu. Aj úderom zasiahnuté mliečne zuby môžu zapríčiniť, že sa trvalý zub nedokáže prerezať, prípadne sa poškodí zárodok trvalého zubu. Použité ilustrácie (obrázky) sú z nasledovnej odbornej literatúry: * Textbook of Orthodontics - Shamir E. Bishara, W.B. Saunders Company 2001. USA * Contemporary Orthodontics - William R. Proffit, Mosby 2000. USA * Dentofacial Orthopedics with Functionak Appliances, Thomas M. Graber and Thomas Rakosi and Alexandre G. Petrovic, Mosby 1997. USA * Hasund orthodoncia - Rehák Gizella, Riskó Rezső, Savaria-Dent 2000. * Fogszabályozás(ábrák) (Ortodoncia/obrázky) - Riskó Rezső, Debreceni Tudományegyetem OEC 2000.

V prípade záujmu kontaktujte náš odborný tím!
Bezplatné číslo (od A, D, CH, NL, GB, IRL, F, I, B) 0080044556677

Pre všetky ostatné krajiny volajte: +3696579067
Žiadam o zavolanie späť

Žiadam o zavolanie späť


Diamant-Dent v číslach

1
Years of experience
1
Placed implant
1
Health fund patient
1
Employees
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.