Adatvédelem

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a 4 Diamant-Dent Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11.,cégjegyzékszám: 08-09-007974, adószáma: 11778987-2-08) kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) 4 Diamant- Dent Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11., cégjegyzékszám: 08-09-007974, adószám: 11778987-2-08) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © 4 Diamant- Dent Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az 4 Diamant- Dent Kft. , mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az 4 Diamant-Dent Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát 4 Diamant-Dent Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és 4 Diamant- Dent Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel 4 Diamant- Dent Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig 4 Diamant- Dent Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés 4 Diamant- Dent Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti 4 Diamant- Dent Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. 4 Diamant- Dent Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld 4 Diamant- Dent Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot 4 Diamant- Dent Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat 4 Diamant- Dent Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://www.diamantdent.hu/

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet 4 Diamant- Dent Kft-vel:

e-mail cím: info@diamantdent.hu, telefonszám: +36 96 579 067

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: ErdSoft doo
Székhely: Serbia, 24000 Subotica, Luia Pastera 5
Elérhetőség:
Telefon: +381 60 44 60 555
Maticni broi: 21354619
PIB: 110478829

Egyéb rendelkezések

4 Diamant- Dent Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018. 06. 01.

4 Diamant- Dent Kft.

Szalay Ivett
ügyvezető

 

Adatvédelmi tájékoztató
   
   
   

ADiamant-Dent Fogegészségügyi Intézet

Belső Adatvédelmi Szabályzatának Melléklete:

ADiamant-Dent Fogegészségügyi Intézet külső adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon

A4 Diamant-Dent Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11., cégjegyzékszám: 08-09-007974, adószám: 11778987-2-08, telefonszám: +36 96 579 067, e-mail: info@diamantdent.hu, önállóan képviseli: Szalay Ivett ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a info@diamantdent.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattaltehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat mellékleteiben találhatók.

Egyszeri információkérés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás

önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Lásd alább

törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

Időpontegyeztetés/Bejelentkezés a rendelőbe

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

Lásd alább

ha annak van egészségügyi adat vonatkozása, akkor a vonatkozó határideig, egyébként 5 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), jogszabály alapján kötelező vagy önkéntes hozzájárulás

: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban

Lásd alább

egészségügyi adat legalább 30 év, a zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év

bizonylat alátámasztására: 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), jogszabály alapján kötelező vagy önkéntes hozzájárulás

: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban

Lásd alább

egészségügyi adat legalább 30 év, a zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év

bizonylat alátámasztására: 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése

Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodáson alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan manuálisan

Érintettek, sales osztály

Érintett beleegyezésével az érintettről - például a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Reklamációkezelés/panaszkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja

Lásd alább.

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek, ritkán Partnerek

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Lásd alább.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb.

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Lásd alább

2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap), különleges esetben 30 nap

elektronikusan, automatizáltan történik

Érintettek

Hírlevél küldése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás

Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Lásd alább.

Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd alább.

6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Saját Munkatársak adatainak kezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése

Jogszabályokat, jogos érdeket, megállapodást, önkéntes hozzájárulást lásd alább.

Munkatársak

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése

jogszabály vagy Adatkezelő jogos érdeke

Munkatársak

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél

Önkéntes hozzájárulás

Munkatársak

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Saját Munkatársak adatainak kezelése, egészségügyi adat kezelése: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat kezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban

jogi kötelezettség teljesítése

Munkatársak

Lásd alább.

felülvizsgálat szerinti dokumentum benyújtásáig, valamint az adókedvezmények ellenőrizhetőségének elévüléséig tart

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

Adatközlés (harmadik személy felé)

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás teljesítése

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Lásd alább.

cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

Szobafoglalással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre személyes adatainak megadásával szobát foglal

lásd alább

elévülés/8 év

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek, esetleg Partner (utazási iroda/szervező)

Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályoknak történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel

jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki

lásd a bejelentő lapon

lásd alább

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek, Partnerek (utazási iroda, szervező)

Vendégkönyv

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

érintett az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges panasz miatt

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az adatkezelővel és másokkal.

lásd alább.

érintett kérésére törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Adatvédelmi szabályzat partnerek

A Diamant-Dent Fogegészségügyi Intézet

Belső Adatvédelmi Szabályzatának I. sz. függeléke

az adatfeldolgozók és más Partnerek meghatározása

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

  • kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név: Molnár és Bányai Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi u. 3-5, 3/25
Adószám: 12351712-2-41
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109668373
Képviseli: Molnár Barna

  • tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név: ErdSoftdoo
Székhely:Srbija, 24000 Subotica, LujaPastera 5
Matičnibroj: 21354619
PIB: 110478829
Tel.:+381 60 44 60 555
E-Mail: daniel.erdudac@erdsoft.com
CRN. / Matičnibroj: 21354619
VAT number / PIB: 110478829

  • egészségügyi alkalmasság vizsgálatával megbízott adatfeldolgozója

Név: Karolina Kórház-Rendelőintézet
Székhely:9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház Tér 2-4
Adószám:15367417-2-08
Képviseli:Dr.Romóczi Natasa

  • tűz- és munkavédelmi oktatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név: Nagy Sándor
Székhely: 1039 Budapest, Édes utca 10
Képviseli:Nagy Sándor

Hivatkozva az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy

Adatkezelővel szerződött viszonyban levő

fogtechnikus Partner neve: Er-Technik Dentál Kft
címe: 7741 Nagykozár,Ifjúság u.6
adószám: 22226594-2-02

Kelt: 2018. november hó 1. nap

Szalay Ivett - Ügyvezető
4 Diamant-Dent Kft.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a 4 Diamant-Dent Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11.,cégjegyzékszám: 08-09-007974, adószáma: 11778987-2-08) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © 4 Diamant-Dent Kft.. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a4 Diamant-Dent Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a4 Diamant-Dent Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a4 Diamant-Dent Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a4 Diamant-Dent Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a4 Diamant-Dent Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a4 Diamant-Dent Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a4 Diamant-Dent Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a 4 Diamant-Dent Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A4 Diamant-Dent Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a4 Diamant-Dent Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a4 Diamant-Dent Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a4 Diamant-Dent Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://diamantdent.hu/

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a 4 Diamant-Dent Kft.-vel:

e-mail cím: info@diamantdent.hu, telefonszám: +36 96 579 067.

Név:  ErdSoftdoo
Székhely: Srbija, 24000 Subotica, LujaPastera 5
Matičnibroj: 21354619
PIB: 110478829
Tel.:+381 60 44 60 555
E-Mail: daniel.erdudac@erdsoft.com
CRN. / Matičnibroj: 21354619
VAT number / PIB: 110478829

Egyéb rendelkezések

A4 Diamant-Dent Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018. november hó 1.

Szalay Ivett - Ügyvezető Igazgató

4 Diamant-Dent Kft.

Implantátumok

Az a bizonyos plusz az életminőséghez

Koronák, hidak

Esztétikai megoldás erősen elszíneződött, lepattogott, letörött vagy hiányzó fogak esetén.

Fogfehérítés

Egy gyönyörű mosoly, ami egy magabiztos, egészséges és attraktív személyiség tükre, rögtön szembe tűnik.

Fogszabályozás

Megoldás fogazati vagy állcsontokat érintő rendellenesség esetén minden korcsoport számára.

Fogászati kezeléseink sikertörténetei

A Diamant-Dent számokban
20
Év
tapasztalat
21589
Beültetett
implantátum
42306
Egészségpénztári beteg
55
Dolgozó
Pályázat
Partnereink
Ez a weboldal sütiket használ
Az oldal sütiket használ hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat, hogy elérhetővé váljanak a közösségi média funkciók, és hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Az oldal használatáról gyűjtött adatokat megosztjuk a közösségi média, marketing és elemző partnereinkkel, akik lehet, hogy ezt kombinálni fogják más adatokkal amiket Ön megadott nekik, vagy ők gyűjtöttek Önről azáltal, hogy a szolgáltatásaikat használta.