Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére

Adatkezelési tájékoztató
ügyfelek részére


1.    Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: 4 Diamant - Dent Szolgáltató és Ellátó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-007974
Adószám: 11778987-2-08
Honlap: www.diamantdent.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@diamantdent.hu
Telefon: +36-96-579-067

2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok

-    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
-    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
-    az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatörvény)
-    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
-    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
-    az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.)

3.    Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

4.    Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:
a.    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b.    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c.    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d.    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e.    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f.    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
g.    az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5.    Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:
a.    az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b.    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c.    az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d.    az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e.    az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f.    az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

6.    Adatkezelési tevékenységek

a.    Információ kéréshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ajánlatkérő ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, a visszahívás kívánt időpontja, üzenet megadása    Információ nyújtása
Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év.

b.    Ajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés - webes

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ajánlatkérő ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, fax száma, röntgen felvétele    Ajánlat készítése
Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év.

c.    Ajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés - személyes

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ajánlatkérő ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, fax száma, TAJ száma, betegfelvételi lapon szereplő egészségügyi adatok    Ajánlat készítése
Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év.

d.    Fogászati szolgáltatás igénybevétele

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, fax száma, TAJ száma, betegfelvételi lapon szereplő egészségügyi adatok, röntgenfelvétel    Fogászati egészségügyi ellátás igénybevétele

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: törvényi kötelezettség teljesítése: Eüaktv.
•    képalkotó felvételek esetén: Eüaktv. 10 év
•    egészségügyi dokumentáció esetén: Eüaktv. 30 év
•    zárójelentés esetén: Eüaktv. 50 év.

e.    Implantátum behelyezése

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél DENTADMIN rendszerben tárolt törzsszáma, születési dátuma, implantátum LOT (sorozatszáma) száma, ügyfél neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, elérhetőségek    Fogászati implantátum behelyezése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: törvényi kötelezettség teljesítése: Eütv. 101/C. § (1) bekezdés.
Az adatkezelés időtartama: Eüaktv. 22/B. § (7) bekezdése alapján 50 év az utolsó implantátumának behelyezésétől számítva.

f.    Szállásszolgáltatás igénybevétele

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ajánlatkérő ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, útlevél száma/személyi igazolvány száma    Szállás biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján 8 év.

g.    Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés (szolgáltatás és szállás)

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél neve, címe, adószáma (céges ügyfél esetén)    Számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján 8 év.

h.    Elektronikus megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés (váróterem, folyosó, előtér)

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok    Személy és vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek.
Az adatkezelés időtartama: a rögzített kamerafelvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 21. nap elteltével törlésre kerül.

i.    Elektronikus megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés (kezelőhelyiség)

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok    Minőségbiztosítás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

j.    Fényképfelvétel promóció céljából való felhasználása

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
Az ügyfél fogsoráról készült kezelés előtti és utáni képek felhasználása    Promóciós tevékenység

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

k.    Hírlevél küldése

A kezelt személyes adatok    Adatkezelés célja
A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe    Hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

7.    Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelési tevékenységei során:
•    szerverszolgáltató: ErdSoft doo. (Székhely: Srbija, 24000 Subotica, Luja Patera 5.)
•    könyvelés és könyvvizsgálat: Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.; cégjegyzékszám: 01-09-563903, adószám: 12191800-2-41)
•    fogtechnika: ER Technik Dental Fogtechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa utca 14.; cégjegyzékszám: 08-06-013922, adószám: 22226594-2-08)
•    kamerarendszer karbantartás: MNK Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós utca 17., cégjegyzékszám: 08-06-006301, adószám: 22490502-2-08).

Az Adatfeldolgozónak történő adattovábbítás a GDPR 108. preambulum bekezdésében és a 46. cikk (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontjában foglalt megfelelő garanciák alapján történik.

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat hatóság, bíróság, vagy más állami szerv számára. Az Adatkezelő részéről törvényi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a következő állami hatóságok felé:
•    Nemzeti Adó- és Vámhivatal
•    Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
•    Központi Statisztikai Hivatal

Az Adatkezelő törvényi kötelezettség alapján a következő rendszereket használja:
•    Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
•    Központi Implantátumregiszter (implantátum beültetése esetén)

8.    Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

9.    Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok

-    Határidő
Az Adatkezelő az Érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

-    A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
•    milyen személyes adatait;
•    milyen jogalapon;
•    mely adatkezelési cél miatt;
•    mennyi ideig;
•    kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította azt;
•    Érintett személyes adatai milyen forrásból származnak;
•    Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is;

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésre, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények és az Érintett jogainak védelme érdekében, az Adatkezelő köteles meggyőződni az érinett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról történő másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

-    A helyesbítéshez való jog
Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).  Amennyiben az Érintett hitelt érdemlő módon igazolni tudja a helyesbített adatok pontosságát, az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az Érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

-    A törléshez való jog
Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az Érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

-    A korlátozáshoz való jog
Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:
•    vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

-    A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatait jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal össze nem függő módon kezelné.

-    Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Érintett kérésére ezeket az adatokat másik Adatkezelőnek továbbítsa minden akadályoztatás nélkül.

10.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

•    az Érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz is fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
•    az Érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
-    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
-    cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
-    postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-    telefon: +36 (1) 391-1400
-    honlap: www.naih.hu
-    email: ugyfelszolgalat@naih.hu
•    bírósági eljárás kezdeményezése: az Érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  https://birosag.hu/torvenyszekek).

11.    Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az Érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az Érintettel közösen egyeztetett formában.

Implantátumok

Az a bizonyos plusz az életminőséghez

Koronák, hidak

Esztétikai megoldás erősen elszíneződött, lepattogott, letörött vagy hiányzó fogak esetén.

Fogfehérítés

Egy gyönyörű mosoly, ami egy magabiztos, egészséges és attraktív személyiség tükre, rögtön szembe tűnik.

Fogszabályozás

Megoldás fogazati vagy állcsontokat érintő rendellenesség esetén minden korcsoport számára.

Fogászati kezeléseink sikertörténetei

A Diamant-Dent számokban
20
Év
tapasztalat
28621
Beültetett
implantátum
45822
Egészségpénztári beteg
55
Dolgozó
Pályázat
Partnereink
Ez a weboldal sütiket használ
Az oldal sütiket használ hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat, hogy elérhetővé váljanak a közösségi média funkciók, és hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Az oldal használatáról gyűjtött adatokat megosztjuk a közösségi média, marketing és elemző partnereinkkel, akik lehet, hogy ezt kombinálni fogják más adatokkal amiket Ön megadott nekik, vagy ők gyűjtöttek Önről azáltal, hogy a szolgáltatásaikat használta.